Upcoming Events

Wednesday Prayer

15 Nov 2017 | 07:30 am

Sunday Celebration

19 Nov 2017 | 10:30 am

Messy Church

19 Nov 2017 | 04:00 pm

In The Arena

23 Nov 2017 | 07:30 pm